Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego nr 65 "Podlaskie Smyki" w Białymstoku

 

Przedszkole Samorządowe nr 65 "Podlaskie Smyki" w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 65 "Podlaskie Smyki" w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor.
 • E-mail: ps65@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 6533 142

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Samorządowe nr 65 "Podlaskie Smyki" w Białymstoku
 • Adres: ul. Łagodna 12, 15-757 Białystok
 • E-mail: ps65@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 6533 142

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać pięć stopni.
 • Nie ma podjazdu  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy pierwszych drzwiach wejściowych należy korzystać z dzwonka.
 • Przy drugich drzwiach wejściowych należy korzystać z kodów i dzwonka.
 • Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej  wjazd osobom na wózkach.
 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.
 • W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem na teren placówki znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.
 • Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.
 • Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.