O przedszkolu

Nasze przedszkole znajduje się na osiedlu Wysoki Stoczek Południe, przy ulicy Łagodnej. W pobliżu jest Szkoła Podstawowa Nr. 45 im. Jana Pawła II. Budynek naszego przedszkola znajduje się z dala od ruchliwych ulic, a otoczony jest krzewami i drzewami zasadzonymi także przez nasze dzieci.

Istniejemy od 1 września 1991 roku. Jesteśmy placówką samorządową przyjmującą dzieci od 3 do 6 lat.  Dyrektor Przedszkola zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka.
Nauczycielki wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność.
Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Mogą też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajęć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Rodziny.

Przedszkole Samorządowe Nr 65 „Podlaskie Smyki” jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Białystok, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

– Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok
z miesięczną przerwą wakacyjną,
– Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat,
– Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział,
obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań, uzdolnień.
– Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i
higieny.
– Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

– Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków:
śniadanie, obiad, podwieczorek.
– Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z intendentem i główną księgową, wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustala Rada Miasta Białystok.
– Opłata za dzienne wyżywienie i pobyt naliczana jest w następnym miesiącu za faktyczną obecność dziecka w miesiącu poprzednim (np. za wrzesień w październiku),
– Termin uiszczania opłat za przedszkole zamieszczony jest na gazetce z informacjami dla rodziców
– Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa
umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem
(prawnym opiekunem)